Thai - ภาษาไทย

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand
มาสเซสกี้เป็นบริษัทชั้นนา และเชี่ยวชาญในการช่วยเหลือหรือให้คาปรึกษาแก่หน่วยงาน หรือบริษัทนานาชาติ และข้อปฏิบัติต่างๆในการยื่นขอการอนุญาตในการทางานสาหรับนักลงทุนส่วนบุคคล, การยื่นขอวีซ่า, การยื่นขอใบอนุญาตในการพักพิง และในการปฏิบัติต่างๆที่จาเป็นสาหรับจัดตั้งกิจการใหม่ต่างๆในอิตาลี่
ทางบริษัทได้ให้ความช่วยเหลือมากกว่าเจ็ดสิบบริษัทในกลุ่มบริษัทฟอร์จูน 500 ด้านความช่วยเหลือต่างๆทั้งในตัวบุคคลและครอบครัว ทางบริษัทของเรามีหุ้นส่วนภายใต้บริษัท อินวิตาเลีย บิสิเนส เนทเวิร์ก, เครือข่ายสานักงาน และบริษัทที่ได้รับการรับรองจาก อินวิอิตาเลีย (www.invitalia.it) ที่ได้รับอนุญาตจากทางรัฐบาลในการช่วยเหลือแก่นักลงทุนต่างชาติ
ทางบริษัทของเราจะทาหน้าที่ในการดาเนินการยื่นขอใบรับรองต่างๆ , การรับรองเอกสารอย่างถูกต้องตามกฏหมาย, งานด้านการแปลภาษา, การหาที่ตั้ง ทาเล (การหาที่อยู่อาศัย, สถานศึกษา, ติดต่อประสานงานทั่วไป เป็นต้น)
บริษัทของเรามีสานักที่มิลาน, กรุงโรม และฟลอเรนซ์ เรามีผู้ร่วมงานที่เชี่ยวชาญทั้งที่เป็นนักแปลภาษาและผู้เกี่ยวข้องทางการศาลประมาณ 15คน ทางบริษัทสามารถติดตามลูกค้าทั่วประเทศอิตาลี่ด้วยเครือข่ายงานที่มีที่ปรึกษามากกว่า 60คนได้อย่างทั่วถึงตามนัดหมายที่กาหนด
ทางเราเป็นบริษัทในเครือเอบิล ABIL, กลุ่มพันธมิตรนักกฎหมายด้านธุกิจของบุคคลต่างชาติ ที่มี 40 สานักงานใน 17ประเทศ ที่เชี่ยวชาญ และชานาญงานด้านธุรกิจบุคคลของบุคคลต่างชาติ (www.abil.com)
ทางบริษัทมีบริการดังต่อไปนี้ :
- งานด้านคนเข้าเมือง : ช่วยเหลือในการยื่นเรื่องต่างๆแก่บุคคลต่างด้าว, การยื่นคาร้องขออนุญาตต่างๆ, วีซ่า, ใบอนุญาตเรื่องที่พักพิงแก่บุคคลที่ทางานและครอบครัว
- ภาคปฏิบัติต่างๆในหน่วยงานบริหาร : ช่วยเหลือในการลงทะเบียนราษฏร์, การลงทะเบียนด้านบริการสาธารณสุข, การยื่นคาร้องมีของทะเบียนบ้าน และข้อปฏิบัติอื่นๆที่ชาวต่างด้าวจาเป็นต้องยื่นเรื่องต่อฝ่ายบริหารในอิตาลี่
- การตั้งถิ่นฐาน : บริการช่วยเหลือในการตั้งถิ่นฐาน, การหาสถานศึกษา, การติดต่อประสานงานทั่วไป, การเปิดบัญชีในสถาบันการเงิน หรือธนาคาร, การนาเข้ายานยนต์
- ใบรับรอง และการรับรองตามกฎหมาย : การยื่นขอใบรับรองต่างๆ, การรับรองเอกสารถูกต้องตามกฎหมาย
ในอิตาลี่เพื่อที่จะใช้ในต่างประเทศโดยผ่านทางกงสุลของประเทศนั้นๆ
- การขอสัญชาติ : ช่วยเหลือในการยื่นคาร้องขอสัญชาติอิตาเลี่ยน
- วีซ่าสาหรับต่างประเทศ : ช่วยเหลือในการยื่นขอวีซ่าประเภทธุรกิจ หรือวีซ่าทางานในต่างประเทศ
- ภาคปฏิบัติในหน่วยงานหรือบริษัท : ช่วยเหลือในด้านต่างๆในหน่วยงานหรือบริษัท ในกลุ่มเครื่อข่าย
และสานักงานตัวแทน
สอบถามข้อมูลสามารถตืดต่อได้ที่ mm@mazzeschi.it – Tel. +39.0577.926921

banner 99 percent

impresa family friendly